ناب رمان
دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه |nabroman | رمان
ناب رمان
دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ | هانیه وطن خواه

دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ از ناب رمان

دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ

دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ

اثری از هانیه وطن خواه

دﺧﺘﺮ ﻫﺎ را ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف آن ﻃﺮف ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯿﺸﺎن ﺧﺎﻟﻪ ام را ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﭼﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎت ﻏﻠﯿﻈﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﻓﺸﺎرش ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺮد و ﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺮدم و ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺪه ی ﺧﺎﻧﻮم ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪم و ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪم و ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪم.

– ﻋﺰﯾﺰ دل ﺧﺎﻟﻪ ،ﺑﺴﻪ ، ﺧﺴﺘﻪ ای. *** ﺻﺪای آﻫﻨﮓ را ﻣﯿﺸﻨﯿﺪم و ﻣﺎژﯾﮏ اﻫﺪاﯾﯽ ﭘﺮﯾﺎ را ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﺮدم. دﯾﻮراﻫﺎی ﮐﻠﺒﻪ ﭘﺮ از ﺣﺮف ﺑﻮد… ﭘﺮ از ﺣﺮف دل… دﺳﺘﯽ ﺗﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ در ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻣﻦ در ﮔﺸﻮدم و ﮐﯿﺎرش ﺑﺎ آن ﮐﺮاوات ﮐﺞ ﺷﺪه و ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮده روﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎ آن ﻇﺮف ﻏﺬا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد. روی دوﭘﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﻏﺮق ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ و ﺑﺲ. – ﭼﺮا زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪی؟ – ﺧﺎﻟﻪ ﺳﻮﺳﻦ ﮔﻔﺖ. و اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺎرف را ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ. و ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻣﻠﻮدی ﻫﺎی ﻗﯿﮋش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ ﻣﻦ دﻋﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم اﯾﻦ  داﺷﺘﻢ و دﻟﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ آراﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ. *** ﻗﺎﺷﻘﯽ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮدم و ﺳﺎﻟﻦ ﻃﺒﻘﻪ ی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎرم را داﺷﺖ ﺑﺮای ﮐﻮزت واراﻧﻪ ﺧﻢ و راﺳﺖ ﺷﺪن. – دﯾﺸﺐ ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ؟ …. – ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺷﻌﺮ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺣﺮف زدم و ﯾﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﺮدم. …. – دﻟﻢ واﺳﻪ ﭘﺮی ﺗﻨﮓ ﺷﺪه…- اون وﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﻃﺎﻫﺎ دور ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺪوﺋﯿﺪم اﯾﻦ وﻗﺖ ﺳﺎل ، ﻃﺎﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﻢ داﺷﺖ. ….. – راﺳﺘﯽ ﻃﻨﺎز ﻫﻢ داره ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻪ… …. – ﮐﺎش ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻦ. …. ﻗﺎﺷﻖ را ﮐﻨﺎر ﺑﺸﻘﺎب درون ﺳﯿﻨﯽ ﮔﺬاردم و ﺗﻦ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪم و آﻗﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﯿﺮه ی وﺟﻮدم ﺑﻮد. ﺗﻮی درﮔﺎه اﺗﺎق رو ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻦ ﻫﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻢ.

  • اشتراک گذاری
لینک های دانلود
  • 2059 روز پيش
  • admin
آرشیو نویسندگان
تبلیغات متنی
درباره سایت
ناب رمان نامی آشنا برای علاقه مندان به خواندن رمان و کتاب، بعید است علاقه مند به خواندن رمان باشید و حداقل یک بار به ناب رمان سر نزده باشید بیش از 4000 رمان رایگان و فروشی در سایت بیانگر قدمت ما در این حوزه می باشد
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " ناب رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.